API BizGame

http://api.bizgame.vn/login?username=&password=

– Dữ liệu truyền: username và password

– Dữ liệu lấy về: sharekey dùng cho các trường hợp lấy chiến dịch, thông tin người chơi

http://api.bizgame.vn/campaigns?sharekey=

– Dữ liệu truyền: sharekey của user khi đăng nhập

– dữ liệu lấy về: Danh sách các chiến dịch của user đó:

id: id chiến dịch

campaign: Tên chiến dịch

campaigndata: Dữ liệu chiến dịch – Chỉ dùng cho game, không cần quan tâm

day_of_month: Các ngày chiến dịch hoạt động – Trống nếu hoạt động tất cả các ngày trong tháng

weekdays: Các thứ hoạt động trong ngày – Trống nếu hoạt động tất cả các thứ

hours: Các giờ hoạt động trong ngày – Trống nếu hoạt động 24/24

create: Ngày khởi tạo chiến dịch

domains: Danh sách Domain chiến dịch hoạt động

http://api.bizgame.vn/campaigns/57d919045a2b369410fdd97c?sharekey=

– Lấy thông tin duy nhất 01 chiến dịch của 01 user, biến truyền vào là id của chiến dịch trên đường dẫn và sharekey ở query.

http://api.bizgame.vn/players?sharekey=x4lpg7azrhpv0wlp5q4g737n4bj5lap0ih9glq1z

– Lấy thông tin danh sách tất cả người chơi:

_id: Id người chơi

address: Địa chỉ

campaignid: Id chiến dịch

code: Mã trúng thưởng

create: Ngày chơi – trúng thưởng

domain: Tên miền tham gia chương trình

email: Email

fullname: Tên người chơi

game: Thông tin trò chơi

game: Tên trò chơi – đa ngôn ngữ

phone: Số điện thoại người chơi

rewards: Thông tin giải thưởng

description: Mô tả

image: Tên hình ảnh giải thưởng – Đường dẫn hình ảnh: http://bizgame.vn/uploads/rewards/thumbs/ + Tên hình

rewards: Tên giải thưởng

url: Đường dẫn tới bài viết giới thiệu chi tiết giải thưởng